{:my}[su_accordion]
[su_spoiler title=”1. Bolehkan saya menyalurkan aduan salahlaku berkaitan Pegawai/Ahli RELA tanpa memberitahu maklumat peribadi saya selaku pengadu?” style=”fancy” open=”yes”]

Boleh, sekiranya aduan diterima mempunyai asas yang mencukupi untuk membolehkan siasatan dilakukan.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2. Apakah maklumat yang diperlukan apabila sesuatu aduan hendak dibuat?” style=”fancy” open=”yes”]

Maklumat yang di perlukan seperti berikut :-

 • Jenis kesalahan yang dilakukan.
 • Identiti Pegawai/ Ahli Rela yang diadu. Cth:- nama/tempat bertugas/jawatan.
  Tarikh, masa dan lokasi salahlaku yang diadukan.
 • Maklumat tambahan Cth:- Bukti bergambar, dokumentasi atau saksi.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”3. Apakah saluran untuk saya membuat aduan?” style=”fancy” open=”yes”]

Saluran aduan seperti berikut :-

 • Melalui surat.Alamatkan kepada:Ibu PejabatJabatan Sukarelawan Malaysia(RELA)Kementerian Dalam NegeriAras 7,8 & 9, Blok D9, Kompleks D,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

  62546, Putrajaya.

  (UP: Unit Integriti)

 • Melalui Integrasi Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam (ISPAA)
  – http://moha.spab.gov.my/eApps/system/index.do
 • Melalui sistem aduan integriti KDN – https://online.moha.gov.my/integriti/public/
 • Melalui emel pro_rela[at]moha[dot]gov[dot]my

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”4. Apakah tindakan yang akan diambil kepada aduan saya?” style=”fancy” open=”yes”]

Tindakan yang di ambil seperti berikut :-

 • Jabatan RELA akan menghantar makluman penerimaan kepada pengadu.
 • Proses pegesanan dan pengesahan aduan akan dilaksanakan.
 • Jabatan RELA akan memaklumkan keputusan aduan kepada pengadu samaada melalui alamat atau email yang yang telah diberi.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”5. Adakah identiti saya akan dilindungi jika membuat aduan?” style=”fancy” open=”yes”]

Ya

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

Sebarang pertanyaan lebih lanjut sila hubungi:-

Denathayalan AL Nadarajan

03-88703756

denathayalan[@]moha[.]gov[.]my{:}{:en}[su_accordion]
[su_spoiler title=”1. Can I channel complaints of misconduct about an officer/member of RELA without disclosing my personal information as the complainant?” style=”fancy” open=”yes”]

Yes, if the complaint received has sufficient basis for investigation.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2. What information is required when lodging a complaint?” style=”fancy” open=”yes”]

The following information is required:

 • Type of offence committed
 • Identity of the Rela officer/member who is the subject of the complaint; example: Name/location of assignment/position
 • Date, time and location of offence
 • Additional information; example: photographic, documentary or witness evidence

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”3. What are the available complaint channels?” style=”fancy” open=”yes”]

The complaint channels are as follows:

 • By letter addressed to: Headquarters Malaysian Volunteer Department (RELA)Ministry of Home AffairsLevels 7,8 & 9, Block D9, Complex D,Federal Government Administrative Centre,

  62546, Putrajaya.

  (Attn.: Integrity Unit)

 • Through the Public Agency Complaint Monitoring System Integration (ISPAA) http://moha.spab.gov.my/eApps/system/index.do
 • Through the Ministry of Home Affairs integrity complaint system at https://online.moha.gov.my/integriti/public/
 • By e-mail to pro_rela[at]moha[dot]gov[dot]my

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”4. What action will be taken on my complaint?” style=”fancy” open=”yes”]

The following actions will be taken:

 • The RELA Department will send an acknowledgment of receipt to the complainant.
 • The process of tracking and verifying the complaint will be carried out.
 • The RELA Department will notify the complainant of the outcome of the complaint, to either the address or e-mail address given.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”5. Will my identity be protected if I lodge a complaint?” style=”fancy” open=”yes”]

Yes

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

For further queries, please contact:-

Denathayalan AL Nadarajan

03-88703756

denathayalan[@]moha[.]gov[.]my{:}