Akta 752

PUNCA KUASA

Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia 2012 (Akta 752)

– Mula berkuat kuasa pada 22 Jun 2012

Tugas dan kuasa RELA

Seksyen 5 (1)
Tiap-tiap pegawai dan anggota RELA hendaklah mempunyai tugas yang berikut:

a) membantu mana-mana pasukan atau pihak berkuasa keselamatan yang ditubuhkan di bawah undang-undang bertulis apabila diminta oleh pasukan keselamatan atau pihak berkuasa itu;

b) memberikan bantuan kepada pihak berkuasa yang berkaitan dalam mengawal dan mengubah haluan kenderaan motor;

c) mengambil bahagian dalam khidmat masyarakat;

d) membantu dalam melindungi bangunan, pepasangan atau harta lain yang dipunyai oleh Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri atau mana-mana badan berkanun lain atau apa-apa harta persendirian apabila diminta oleh pemunya bangunan, pepasangan atau harta itu; dan

e) menjalankan apa-apa perintah dan arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah yang selaras dengan peruntukan Akta ini.

Akta RELA
Akta RELA Perintah Pindaan Jadual Pangkat