Akta Baru

Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia 2012

AKTA 752

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan, tugas dan kuasa Pasukan Sukarelawan Malaysia dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubungan dengannya.

1. Akta ini dinamakan akta Pasukan Sukrelawan Malaysia 2012. Akta ini berkuat kuasa pada 22 Jun 2012.

2. Tugas RELA :

  • Tiap-tiap pegawai dan anggota RELAhendaklah mempunyai tugas berikut:
  • Membantu mana-mana pasukan atau pihak berkuasa keselamatan yang ditubuhankan dibawah undang undang bertulis apabila minta oleh pasukan keselamatan atau pihak berkuasa iaitu:
  • Memberi bantuan kepada pihak berkuasayang berkaitan dalam mengawal dan mengubah hala laluan kenderaan bermotor.
  • Mengambil bahagian dalam khidmat masyarakat.
  • Membantu melindungi bangunan, pepasangan atau hartalain yang dipunyai oleh Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri atau mana-mana badan berkanun yang lain atau apa-apa harta persendirian apabila diminta oleh pemunya bangunan, pepasang atau harta itu;dan
  • Menjalankan apa-apa perintah dan arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah yang selaras dengan peruntukan Akta ini.
AktaRELABM