Bahagian Khidmat Pengurusan

OBJEKTIF

Objektif Bahagian ini adalah untuk menentukan pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan berlandaskan dasar dan strategi perkhidmatan RELA bagi seluruh Negeri termasuk memantau penyewaan ruang pejabat, peralatan pejabat, kenderaan jabatan, pengurusan dokumen dan aset kerajaan diselenggara dengan selamat dan teratur.

FUNGSI

I. Cawangan Pentadbiran

• Pengurusan keceriaan dan keselamatan pejabat.

• Perkhidmatan surat dan pengendalian sistem fail.

• Pemantauan pelaksanaan Pekeliling dan Arahan-arahan Perkhidmatan.

• Perlaksanaan program Kualiti dan ISO.

• Pengurusan sewaan pejabat.

• Pengurusan Aset Tak Alih Jabatan.

• Urusetia kepada mesyuarat kakitangan.

• Urusetia kepada mesyuarat Pengarah RELA Negeri.

• Mengurus dan menyelenggara bekalan am pejabat.

• Menyimpan dan kemaskini dari masa ke semasa pekeliling-pekeliling yang dikeluarkan oleh Agensi Pusat.

II. Cawangan Teknologi Maklumat

• Penyeliaan pelaksanaan system i-RELA di seluruh negara.

• Penyelenggaraan perkakasan ICT.

• Mengkaji keperluan semasa ICT.

• Merancang perolehan ICT di Ibu Pejabat, negeri dan daerah