Bahagian Kewangan & Pembangunan

OBJEKTIF

Mewujudkan pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan bagi mencapai visi dan misi bahagian dan memastikan projek-projek pembangunan fizikal RELA diuruskan dengan teratur.

FUNGSI

1. Cawangan Kewangan:

• Menyedia dan menyelaras anggaran belanjawan mengurus.

• Mengagih peruntukan kepada PTJ.

• Menyediakan laporan perbelanjaan mingguan dan bulanan.

• Memantau prestasi perbelanjaan.

• Menyediakan laporan suku tahunan.

• Menyelaraskan Kajian Peruntukan Setengah Tahun.

• Naziran ke PTJ-pemantauan dan kawalan.

• Menyediakan Laporan Penyesuaian.

• Menyelenggara/ mengemaskini Buku Vot Mengurus.

• Penyelenggaraan Buku Daftar Bil.

• Pengurusan perolehan dan bayaran.

• Pembayaran gaji dan ganjaran.

• Bayaran tuntutan elaun-elaun.

• Bayaran pukal/waran perjalanan.

• Mengeluar/ menyelaras pesanan tempatan.

2. Cawangan Pembangunan Dan Perolehan:

• Menyedia dan menyelaras anggaran belanjawan pembangunan.

• Memantau prestasi perbelanjaan dan fizikal (layout plan).

• Memantau progress projek hingga projek siap.

• Menyediakan Rancangan Malaysia 5 tahun.

• Menyediakan Laporan Tahunan.

• Menyelaras Kajian Setengah Tahun.

• Menyelenggara Buku Vot Pembangunan.

• Menyediakan baucer pembayaran.

• Mengemaskini Sistem Pemantauan Projek (SPP2).

• Mengurus Pembelian Terus Sebut harga dan Tender.

• Menyelaras Penilaian contoh bagi barangan untuk aktiviti di atas.